måndag 6 november 2017

Gesäll=Bref

Kongl. Maj:ts till Sverige och Norrige &&

Wår Allernådigste Konungs och Herres tropligtigste Undersåtare, Ålderman, Bisittare och samtlige
Mästare uti det Lofl. Slagtare-Embetet i Kongl. Residence- och Huvudstaden Stockholm, göre veterligt för allom dem, som detta Vårt Öppna Bref förekommer, höre eller läsande varda, huruledes inför Oss och Vår Öppna Låda, Lärlingen, Ärlige och Skicklige Johan Fredrik Heijkorn sedan han hos vår Embets-Broder Deputeranden Pehr Schef sine läroår med trohet, flit och beskedlighet fulländat, samt godt vittnesbörd och loford om sitt välförhållande förvärfvat, vid Vårt Embetes Qvartals-sammankomst, denna dag blifvit utur läran utskrifven, samt för Gesäll erkänd och förklarad. och som Embetet, till bevis deröfver, härigenom velat honom Heijkorn detta Läro- och Gesell-bref meddela.
Alltså är Embetets tjänstvänliga begäran till de Lofl. Slagtare-Embeten, så inom som utom Riket, att de tro sätta till detta Vårt Öppna Bref, och Honom Heijkorn för en redlig och Rättskaffens Gesäll antaga vilja, så att Han må till godo njuta allt det en Redlig Gesäll vederfaras bör, hvilket Embetet med återtjänst alltid skall bemöta.
Till yttermera visso är detta med nu varande Åldermans och Bisittares egenhändiga underskrifter och Embetets Sigill bekräftadt, som skedde i Stockholm den 27 April 1836.

                                                             C.H. Frodell
                                                             Ålderman

Carl S. Swahn (?)        G.A. Weman              G.A. Heijkorn                     L.A. Kingren
Bisittare                        Bisittare                     Bisittare                              Bisittare

                                                                                                                   M.C. Mandelgren
                                                                                                                    Ämb. Nat.

2 kommentarer:

Mira sa...

Redlig och Rättskaffens Gesäll. Är det Gustav Adolf som undertecknat Johan Fredriks gesäll=Bref?

Margetha Lihnell-Djurskog sa...

Jo, visst var det Gustaf Adolf, Johan Fredriks farbror, som själv var slaktare. Och stadsmajor.