måndag 6 november 2017

Gesäll=Bref

Kongl. Maj:ts till Sverige och Norrige &&

Wår Allernådigste Konungs och Herres tropligtigste Undersåtare, Ålderman, Bisittare och samtlige
Mästare uti det Lofl. Slagtare-Embetet i Kongl. Residence- och Huvudstaden Stockholm, göre veterligt för allom dem, som detta Vårt Öppna Bref förekommer, höre eller läsande varda, huruledes inför Oss och Vår Öppna Låda, Lärlingen, Ärlige och Skicklige Johan Fredrik Heijkorn sedan han hos vår Embets-Broder Deputeranden Pehr Schef sine läroår med trohet, flit och beskedlighet fulländat, samt godt vittnesbörd och loford om sitt välförhållande förvärfvat, vid Vårt Embetes Qvartals-sammankomst, denna dag blifvit utur läran utskrifven, samt för Gesäll erkänd och förklarad. och som Embetet, till bevis deröfver, härigenom velat honom Heijkorn detta Läro- och Gesell-bref meddela.
Alltså är Embetets tjänstvänliga begäran till de Lofl. Slagtare-Embeten, så inom som utom Riket, att de tro sätta till detta Vårt Öppna Bref, och Honom Heijkorn för en redlig och Rättskaffens Gesäll antaga vilja, så att Han må till godo njuta allt det en Redlig Gesäll vederfaras bör, hvilket Embetet med återtjänst alltid skall bemöta.
Till yttermera visso är detta med nu varande Åldermans och Bisittares egenhändiga underskrifter och Embetets Sigill bekräftadt, som skedde i Stockholm den 27 April 1836.

                                                             C.H. Frodell
                                                             Ålderman

Carl S. Swahn (?)        G.A. Weman              G.A. Heijkorn                     L.A. Kingren
Bisittare                        Bisittare                     Bisittare                              Bisittare

                                                                                                                   M.C. Mandelgren
                                                                                                                    Ämb. Nat.

fredag 15 september 2017

Felicia

2002-11-16  -  2017-07-17

Today you did the bravest thing,
today you set me free.
Thank you for showing me
the ultimate dignity.
I'm sorry that my leaving
has broken your kind heart.
But we knew this day would come,
the day we had to part.
Don't think I did not hear
every last word you said.
Don't think I did not feel
your trembling hand touch my head.
Today you did the bravest thing,
today you set me free.
Thank you for a wonderful life,
thank you for loving me.

lördag 4 februari 2017

Vägs ände

Så har hon fått sluta sina dagar, vår lilla Tindra, vår "arvehund". Med 10 år överlevde hon Lillemor, sin matte.

I 10 år har vi fått ha henne som vår, och delat ljuvt och lett, inte minst hennes återkommande epilepsianfall.

En tid har vi förstått att slutet närmade sig. Hennes bra stunder blev färre, och igår var det dags att ta farväl.

Vandra fri och lycklig lilla voffs!

Du är med Lillemor nu.

söndag 22 januari 2017

Till minne

10 år av tomhet.

Jag kan inte spela silverflöjt
men jag kan känna den i själen,
den blå himlen,
de gyllene klipporna,
de violetta skuggorna.

Lillemor, 21 mars 1923 - 22 januari 2007

torsdag 31 december 2015

Nyårsklockan

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
ocg forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif,
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglädjen.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!


Skriven av Alfred Tennysson, publicerad 1850.
Originaltitel: Ring Out, Wild Bells.
Svensk översättning: Edvard Fredin, 1890.
Första gången dikten lästes upp på Skansen var år 1895.

onsdag 7 oktober 2015

Den sista kvällen

Snart blir därute löven glesa.
Pendylen slår. Vi räknar slagen.
Det är för att du snart ska resa
vi gått förstämda hela dagen.

Vi går till bords, men utan hunger,
och våra andetag blir korta
var gång en vind bak rutan sjunger.
Det är för att du snart är borta.

I fönstret ligger tidtabellen.
Vem hjälper oss att glömma tiden?
Vem tröstar oss den sista kvällen,
för att vår sommar är förliden?

fredag 12 september 2014

Septembermåne

Septembermåne - Silvermåne
Och över dalen ligger dimman
tät.
Bara de trädbevuxna
kullarna
ligger som öar
i det silvervita, månbelysta
havet.

Världen
är oändlig ikväll.