måndag 23 november 2009

Klovene webkamera 23 november

+ 8. Regn i riklig mängd.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.17
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.40

söndag 22 november 2009

Dagens...


Klovene webkamera 16 november

+6. Mulnande. Dimma.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.02
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.51

söndag 15 november 2009

Klovene webkamera - novemberbild

Eftersom jag inte hann med att få in någon bild till Slottsträdgårdsmästarens tävling så lägger jag ut en alldeles egen novemberbild utan tävling.

fredag 13 november 2009

Förhållningsregler...


Några förhållningsregler vid möte mellan hästfordon och Automobil.

För körsvennen:

Om hästen visar tecken till rädsla, sök då att lugna den. Höj armen till tecken att automobilisten skall hålla in, och sysselsätt Eder sedan med hästen, icke med den mötande automobilisten.

Kan Ni köra och vet hvad det vill säga att hålla hästen framme på hand och om den är inkörd och har mun, kör den då lugnt förbi automobilen och hindra den från att kasta genom att hålla den väl i hand samt mana med piskan på yttersidan medan Ni samtidigt lugnar den med rösten. Detta är bästa sättet, och efter ett fåtal med lugn behandlade möten visar hästen ingen oro.

Men är Ni ovan körsven, beakta då följande:
Skräm icke upp hästen genom att rycka och slita i tyglarna, ej heller genom rop och piskrapp. Betänk att hästens beteende i regel är beroende på naturlig fruktan och ej uttryck för istadighet och bör sålunda icke straffas med ryck i mun och piskrapp.

Tag saken lugnt. Hoppa icke av fordonet, medan det är i rörelse. Därigenom kan Ni trassla in Er i tömmarna och komma under hjulen, Håll in hästen, stig af framåt samt grip den i betslet. Stirra icke på den med förskrämda ögon utan lugna den med strykningar och vänligt tilltal. Är Ni själf rädd och låter hästen märka det blir den nervös och svårhanterlig, liksom det motsatta förhållandet äger rum, om Ni är trygg och säker.

Låt aldrig tömmarna släpa. Bind upp dem och håll eller led hästen i betslet.

Är hästen ung eller låttskrämd, eller Ni af annan orsak anser det vara farligt att leda honom förbi automobilen, begagna Eder då af nedanstående trenne utvägar:
a) Vänd fordonet så, att automobilen kan passera bakifrån.
b) Kör in på närmaste afväg, eller gård.
c) Sela från och led undan hästen.

Kör, led eller håll hästen så, att Ni befinner Eder mellan hästen och automobilen. Går Ni på motsatt sida kan Ni slängas i diket eller klämmas mot träd och andra fasta föremål.

Håll icke för hästens ögon, men undvik hans blick och behandla honom som om det gällde en alldaglig sak.

Låt den stanna ett ögonblick vid automobilen, på det att den må sansa sig och vänja sig.

Blif icke arg och ovettig på automobilisten. Det är icke hans fel, att hästarna äro ovana. Den tid kommer, då en automobil skall väcka mindre uppmärksamhet ute på landsbygden än en velociped nutilldags, och då den blir mer oumbärlig för landsbefolkningen än för någon annan samhällsklass.

För automobilföraren:

Kom alltid ihåg, att Ni har det jämförelsevis lugnt och tryggt i automobilen, men att så ej är förhållandet med dem, som åka efter en lättskrämd häst. Kom ihåg att de körandes rädsla ofta är en följd af deras erfarenhet från ett tidigare tillfälle, då de haft att göra med hänsynslösa automobilister. Gör därför hvad Ni kan för att underlätta deras svårigheter, och hvad Ni kan är följande:

Gif akt på de mötande hästarna. Af deras utseende och rörelser kan man sluta sig till om de äro rädda.

Stanna om körsvennen ger signal, och på tillräckligt afstånd för att bullret från motorn ej må uppfattas av hästarna.

Är körsvennen ovan, stig ur och gå fram och hjälp honom: uppträd aldrig öfvermodigt.

Att tillråda är även att ställa sig vid automobilen, emellan denna och där hästen skall passera, ty i de flesta fall minskas hästens oro väsentligt, då han ser en människa mellan sig och föremålet för sin fruktan.

Sätt aldrig igång maskineriet omedelbart sedan hästen passerat och således befinner sig strax bakom automobilen. Detta plötsliga buller skrämmer mer än något.

Kör icke fort i kurvorna och signalera i tid. Ett signalhorn är först till verklig nytta, då dess varning uppfattas 100 meter i förväg.

Undvik att köra med "öppen ljuddämpare", särskildt genom samhällen eller då hästfordon passeras.

tisdag 10 november 2009

Kura skymning

Den 9 - 15 november genomförs en gemensam nordisk biblioteksvecka arrangerad som ett samarbete mellan Föreningen Norden och de nordiska biblioteksföreningarna. Detta sker i år för 13:e gången. Temat för i år är "Krig och fred i Norden" med anledning att det i år är 200 år sedan det gamla Sverige-Finland upplöstes. Johan Ludvig Runeberg skildrade det finska kriget i Fänrik Ståls sägner.

I kväll samlades vi i kommunhuset, tände stearinljus och läste. Jag hade blivit tillfrågad om jag kunde läsa något, och hade bland annat valt denna:LANDSHÖFDINGEN.
Gror bragdens ära blott på stridens mark,
där tappre krigarn fuktar den med blod,
kan ej den vapenlöse hälsas stark
och visa hjältemod?
I djupa Finland bortgömd fanns en man,
en fridens man allt från sin ungdom hän;
i fridens värf ren grånad styrde han
som höfding nu sitt län.
Wibelius var hans namn, af anors glans
omstråladt ej, men vördnadsvärdt ändå,
ty namnets ära var att det var hans,
hans adel föll därpå.
Han ägt sin mannaålders gyllne tid
af lugna mödor; den fanns mer ej kvar.
Nu var hans fosterland i kamp och strid,
och gammal själf han var.
Af härar omhvärfd, sliten som ett rof
emellan vän och ovän växelvis,
fick han, hvar stund, för segrarens behof,
ge frid och lugn till pris.
Att värna rätt, förmedla bördors last,
han som en helig plikt sig föresatt,
och därför var hans dag ock utan rast,
och utan sömn hans natt.
Så satt engång han på sitt ämbetsrum,
blott han med två hans sekreterare,
han syntes bruten nu, hans läpp var stum,
och tyste voro de.
Han önskat hvila, hvila en sekund;
det var för mycket. Salens dörr slogs opp,
han såg en krigare i samma stund,
följd av en väpnad tropp.
Den ryska härens öfvergeneral
var krigarn, ingen ringare person;
han kom, steg fram och höll helt kort ett tal
med hot i min och ton:
"Herr höfding, Finlands kamp har nått sitt slut,
oss tillhör landet nu med vapnens rätt;
dock kämpa landets söner, som förut,
i Sveriges här för det.
Välan, här är er penna, sätt er, skrif
ett kraftigt bud, en maning nu till dem:
att den skall tryggad bli till gods och lif,
som återvänder hem.
Men att, om någon brottsligt håller vid
att strida mot sin herre och monark,
hans släkt skall jagas, utan nåd och frid,
ifrån hans gård och mark.
Har ni förstått min mening, ord för ord,
skrif!" Han slöt med trotsigt välbehag.
Då stod Wibelius vid sitt domarbord,
och där låg Sveriges lag.
Han sänkte tungt sin hand uppå dess pärm,
hans blick, på boken fästad, lyste klar:
"herr general, här ser ni ett beskärm
för dem ni hotat har.
I den, sen sekler ren, det stadgadt stått:
att bryter en, all skuld är endast hans,
att mannen böter ej för hustruns brott,
ej hustruns för sin mans.
Om det är brott att kämpa för sitt land,
hvartill hvart ädelt hjärta svarar nej,
utkräf straff af män med svärd i hand,
af barn och kvinnor ej.
Ni segrat, makten tillhör er i dag,
jag är beredd, gör med mig hvad ni vill!
Men lag skall öfverlefva mig, som jag
långt efter den blef till."
Han talte så. En bäfvan genomlopp
de båda unga männerna i saln,
och nu han slog sitt klara öga opp
och såg på generaln.
Det bistra uttryck, krigarns anlet haft,
var borta, varmt han mötte gubbens blick,
han tog hans hand och tryckte den med kraft
och böjde sig och gick.
Och nu, med händren slutna som till bön,
sjönk höfdingen i domarsätet ned;
han kämpat ut, han njöt sin segerlön,
en öfverjordisk fred.
Och dessa vittnen två, som dröjde kvar,
de nämnde ofta sen, med eldad håg,
om en förklaring, stilla underbar,
som i hans anlet låg.
Att detta sken var himmelskt skönt, därom
fanns blott en enda tanke hos de två;
men hvarifrån det vackra ljuset kom
blev olikt tydt ändå.
Den höll det för ett yttre lån
af dagens sol, som lyste mild och klar;
den andra sade: "det kom inifrån,
hans samvetes det var."

Klovene webkamera 9 november

+ 6. Mulet.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.46
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 16.05

måndag 2 november 2009

Dagens...


Klovene webkamera 2 november

+ 3. Regn.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.30
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 16.21